Патч 4.2 сет Т 11 за очки справедливости. Сет А 9 за хонор.